2017-0918-sunstar-cebu-jvc-hits-p800m-gets-lapu-award.jpg