2017-1016-cebu-daily-news-jvc-hits-p800m-gets-lapu-award.jpg